Regulamin konkursu fotograficznego

 

 1. Uczestnik Konkursu upoważnia nieodpłatnie Organizatora – lampyiswiatlo.pl do korzystania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności do dokonywania opracowań zdjęć, wprowadzania zmian i modyfikacji. Organizatorowi przysługuje prawo nadesłanych do Konkursu plików zdjęciowych, których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora.

   

 2. Uczestnik zapewnia, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do zdjęć zgłoszonych do Konkursu, a osoby widoczne na zdjęciu zgłoszonym do Konkursu wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, iż w przypadku roszczeń osób trzecich, w szczególności z tytułu naruszenia praw autorskich oraz praw pokrewnych lub innych roszczeń cywilnoprawnych. Uczestnik Konkursu zwolni niezwłocznie Organizatora z odpowiedzialności, pokrycia roszczeń oraz wszelkich związanych z tym wydatków i opłat, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej.

   

 3. Uczestnik konkursu o fakcie wykorzystania zdjecia przez lampyswiatlo.pl zostanie poinformowany wiadomością e-mail. Uczestnik zostanie poproszony również o przesłanie numeru rachunku bankowego w celu dokonania przelewu w wysokości 200 zł.

   

 4. Lampyiswiatlo.pl deklaruje wypłatę 200 zł za każde zdjęcie wykorzystane w ciągu roku od momentu nadesłania.

   

 5. Każdy Uczestnik może nadesłać więcej niż jedno zdjęcie.

   

 6. Lampyiswiatlo.pl rezerwuje sobie prawo do wykluczenia Uczestnika w przypadku naruszenia Regulaminu.