Warunki ogólne

Tożsamość

Nazwa: FittinQ sp. z o. o. , działająca pod nazwą "lampyiswiatlo.pl"
Adres siedziby: Ul. Zakopianska 85, 30-418 Kraków (Polska)
Nr telefonu: +48 12 200 58 22
Adres e-mail: [email protected]
KRS: 0000457682
NIP: 6342818310

Spółka holdingowa
FittinQ B.V.
Smaragdweg 52 - 5527 LB Hapert - Holandia
Numer wpisu do rejestru Izby Handlowej: 17208874
NIP: NL8182 06 093 B01

 

Ceny i informacje ogólne

Wszystkie podane ceny nie obejmują podatku VAT i mogą zawierać oczywiste błędy programowe i literówki. Nie ponosimy odpowiedzialności za różnice (w kolorach) wynikające z jakości ekranu. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki. W przypadku naliczania jakichkolwiek kosztów przesyłki zostaną one wskazane czytelnie i jasno przed zawarciem umowy.

 

Wykonanie umowy

Przed zawarciem umowy na stronie internetowej zostaną opublikowane informacje czytelnie wyjaśniające sposób oraz warunki dostawy zamówienia. Zamówienia będą dostarczane w każdym przypadku w ciągu 30 dni. Jeśli jakiekolwiek towary nie mogą zostać dostarczone (w terminie), klient zostanie o tym fakcie poinformowany. W takich sytuacjach klient ma prawo zatwierdzić nowy termin dostawy lub zaoferowane alternatywne rozwiązanie lub rozwiązać umowę bez ponoszenia kosztów. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostarczenia naszych produktów do określonych lokalizacji lub obszarów, jeśli transport musi odbywać się drogą morską, co wiąże się ze znacznymi kosztami transportu.

 

Prawo odstąpienia od umowy

Po otrzymaniu towaru osobiście lub przez inną osobę klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu bez podawania przyczyny. W tym celu klient ma możliwość skorzystania z formularza wzorcowego odstąpienia od umowy, ale nie jest do tego zobowiązany. W celu oceny towarów klient ma możliwość przetestowania ich w sklepie stacjonarnym. Jeśli ocena wykracza poza niezbędny zakres, klient zostanie obciążony kosztem spadku wartości spowodowanym oceną. W przypadku spełnienia wymagań w odniesieniu do tej kwestii pełny koszt zakupu wraz z kosztami przesyłki towarów do klienta zostaną niezwłocznie zwrócone w ciągu maksymalnie 14 dni. Towar należy zwrócić w ciągu 14 dni po zgłoszeniu odstąpienia od umowy. W przypadku korzystania ze standardowych metod wysyłki w celu zwrócenia do nas towaru pokryjemy koszty przesyłki.

 

Płatność

Płatności należy dokonać metodą płatności określoną podczas składania zamówienia oraz – o ile ma zastosowanie – na stronie internetowej. W przypadku nieuregulowania płatności poinformujemy o tym fakcie klienta, zapewniając kolejne 14 dni na umożliwienie uregulowania zaległej płatności. W przypadku nieuregulowania należności w ciągu 14 dni naliczone zostaną odsetki od należnej kwoty oraz będzie przysługiwało nam prawo do naliczenia kosztów windykacyjnych wynikających z zaistniałej sytuacji.

Skonsolidowany rachunek bankowy Fittinq B.V. (CoC 17208874, Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert) służy do pobierania płatności.

 

Gwarancja i zapewnienie zgodności

W przypadku składania zamówienia klient jest uprawniony do gwarancji ustawowej. Sprzedawca ma obowiązek sprzedawać i dostarczać Towar bez wad. Gwarantujemy zgodność towaru ze wskazaną specyfikacją oraz wymaganiami jakościowymi oczekiwanymi przez klienta.

 

Reklamacje

W przypadku jakichkolwiek reklamacji prosimy o niezwłocznie skontaktowanie się z nami (patrz szczegóły umowy powyżej). Reklamacja zostanie niezwłocznie rozpatrzona, a odpowiedź wraz z uzasadnieniem zostanie przesłana do klienta w ciągu 14 dni. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona w sposób niesatysfakcjonujący klienta, istnieje możliwość złożenia reklamacji za pośrednictwem europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR) (http://ec.europa.eu/consumers/odr/) lub do polskiego rzecznika praw konsumenta lub do inspektora handlowego.

 

Postanowienia końcowe

Umowa podlega prawu holenderskiemu. Ten wybór prawa jest bez uszczerbku dla ochrony klienta podlegającemu prawu właściwemu miejsca zamieszkania. W zakresie, w jakim prawo właściwe nie ma zastosowania, wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą podlegały właściwemu sądowi holenderskiemu w rejonie zarejestrowania siedziby firmy.

 

Korzystanie z uslug spolki Sprinque

Sprinque B.V. jest partnerem technologicznym, który umożliwia lampyiswiatlo.pl oferowanie Państwu dostępu do opcji płatności za pomocą faktury. Jeśli lampyiswiatlo.pl zatwierdzi opcję płatności za pomocą faktury, ta opcja płatności będzie dostępna podczas finalizacji transakcji. Jeśli podczas finalizacji zamówienia wybiorą Państwo opcję płatności za pomocą faktury, akceptują Państwo poniższe warunki ze spółkami Sprinque B.V. i Sprinque Finance B.V., reprezentowanymi w tym celu przez lampyiswiatlo.pl, niezależnie od tego, czy Państwa wniosek został zatwierdzony przez Sprinque B.V.:

 

1. Ani Sprinque B.V., ani Sprinque Finance B.V. nie mają z Państwem stosunku umownego, z wyjątkiem sytuacji określonych poniżej.

 

2. Sprinque B.V. i Sprinque Finance B.V. nie ponoszą odpowiedzialności za żadne towary ani usługi zakupione przez Państwa od lampyiswiatlo.pl i nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody, które mogą Państwo ponieść w związku z takim zakupem lub z powodu takiego zakupu.

 

3. Jeśli wniosek o skorzystanie z opcji płatności za pomocą faktury został zatwierdzony przez Sprinque B.V., zostają Państwo niniejszym z wyprzedzeniem powiadomieni, że lampyiswiatlo.pl z wyprzedzeniem przekazał swoje należności do zapłaty powiązanej kwoty faktury oraz, w stosownych przypadkach, opłaty (wraz ze wszystkimi prawami pomocniczymi z nią związanymi) na rzecz Sprinque B.V., która to spółka z kolei przeniosła takie należności (i prawa pomocnicze) z wyprzedzeniem na Sprinque Finance B.V. W wyniku takich cesji mogą Państwo wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych wynikających z takich należności (i praw dodatkowych) wyłącznie zgodnie z instrukcjami dotyczącymi płatności dostarczonymi przez Sprinque Finance B.V. lub w jej imieniu.

 

4. Sprinque Finance B.V. lub usługodawca działający w jej imieniu będzie wysyłać przypomnienia w ustalonym przedziale czasowym, aby płatności były realizowane na czas. W przypadku nieopłacenia jakiejkolwiek kwoty należnej z tytułu lub w odniesieniu do przypisanych należności i praw dodatkowych Sprinque Finance B.V. może, wedle własnego uznania, wysyłać dalsze przypomnienia lub przenieść przypisane należności i prawa dodatkowe na agencję windykacyjną lub dowolną inną osobę trzecią.